Köpa och sälja fast egendom – köpare

Köpa ett hus är ofta den största investeringen man gör i livet. Skulle det gå snett kan det få stor påverkan på privatekonomin, och tvister är tyvärr inte ovanliga i samband med fastighetsaffärer.
Vad som faller på ansvaret för köpare respektive säljare, regleras av Jordabalkens fjärde kapitel. Viktigaste paragrafen är 19§. I korta drag säger den detta:

– Avtalet gäller, säljaren ansvarar för saker som inte stämmer jämfört med vad som kan visas är avtalat mellan er.
– Säljaren ansvarar också om fastigheten inte stämmer överens med vad du som köpare med fog kunnat förvänta dig. Med det menas t ex vad som var standard när huset byggdes, hur gammalt det är i övrigt, och så vidare.

Reklamation

Som köpare får du bara åberopa fel som du har reklamerat till säljaren inom skälig tid. Denna tid anses i praxis som mycket kort.
Det räcker att man i korta ordalag talar om vad man tycker är fel, och att man menar att säljaren är ansvarig för felet.
Det är du som köpare som ska säkra bevisning om att du har reklamerat. Du behöver inte skriva ett rekommenderat brev, det räcker med ett vanligt brev som du tar kopia på innan du skickar det. E-post går också bra.

Fastighetens skick

Fastigheter säljs nästan alltid i ”befintligt skick”, det vill säga att det är köparens ansvar att själv ta reda på vilka fel och skavanker som åvilar fastigheten. Detta kallas för att köparen har en undersökningsplikt. Å andra sidan ansvarar då säljaren för fel som köparen inte skulle ha kunnat upptäcka eller annars haft skäl att anta funnits där, så kallade dolda fel.

Det som bedöms som köparens ansvar är inte rent faktiskt vad köparen har kunnat se och inte se, utan vad en köpare rent typiskt hade kunnat upptäcka om denne hade undersökt fastigheten,avvikelser som köparen bort kunna se och räkna med. Naturligtvis ansvarar köparen också för fel som han besvisligen känner till, oavsett om de är dolda eller inte.

När det bedöms vad köparen haft anledning att räkna med, tar man hänsyn till fastighetens pris, ålder, och skick i allmänhet. Man kan även bedöma den normala beskaffenheten hos jämförbara fastigheter. Vidare kan man använda byggnormens föreskrifter vid tiden för utförandet och byggpraxis vid byggnationen. Alla delar av en byggnad åldras också, vilket tas med i beräkningen.

Sammanfattningsvis så är köparens ansvar mycket långtgående. Det finns också ett ansvar hos besiktningsman och mäklare.

Kontakta oss gärna för rådgivning inför ett fastighetsköp

Snabbanslutning