Myndighetsbeslut

astigheter och deras värde påverkas i stor omfattning av offentliga beslut, inte bara från domstol, men också från statliga myndigheter som länsstyrelsen, och kommuner. Vi kan ge dig råd och företräda dig i allt från en enkel avstyckning eller brygganläggning, till detaljplaner för vindkraftverk och kommunala VA-taxebeslut.

Juridiken är inte allt, många beslut som rör en fastighet fattas på politisk grund. Här har vi unika erfarenheter som kan komma dig till hjälp. Vid sidan av ren processföring kan vi också bistå med våra kunskaper för politiskt påverkansarbete och kommunikation.

  • Plan- och bygglag (PBL), detaljplan
  • Bygglov och förhandsbesked
  • Miljöbalken, förorening, vattenverksamhet
  • Föreläggande från länsstyrelse m fl
  • Lantmäteriförrättning, FBL, avstyckning
  • VA-juridik, VA-taxor, verksamhetsområde
  • EU-rätt, expropriation, infrastruktur
  • Servitut, väg, anläggning och ledningsrätt
Snabbanslutning